Regulamin konferencji

“Biznes Oparty o Dane: Inspiracje”

Szanowni Państwo,
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji “Biznes Oparty o Dane: Inspiracje”, której organizatorem jest ALTERDATA.IO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io.
Zapraszamy do zapoznania

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konferencja – konferencja “Biznes Oparty o Dane: Inspiracje” odbywająca się 26.03.2024 r. w Warszawie.
 2. Organizator – ALTERDATA.IO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://alterdata.io/biznes-oparty-o-dane-inspiracje/regulamin 
 4. Strona Konferencji – strona internetowa dostępna pod adresem https://alterdata.io/biznes-oparty-o-dane-inspiracje/.  
 5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konferencji,

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Konferencja organizowana jest przez Organizatora.
 2. Konferencja odbywa się  26.03.2024 r. w WTW Wioślarska 6, ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa w godzinach 10.00-16.00.
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące Konferencji, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji z uwagi na okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na Stronie Konferencji. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji, jak również do zmiany miejsca odbywania się Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 5. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
 6.  

§ 3 Rejestracja na Konferencję

 1. Udział w Konferencji możliwy jest po dokonaniu zgłoszenia. 
 2. W celu rejestracji, należy podjąć następujące kroki:
  1. Wypełnić formularz „Zarezerwuj miejsce” dostępny na Stronie konferencji,
  2. zaakceptować Regulamin,
  3. kliknąć w przycisk „Zarezerwuj miejsce”.
 3. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Konferencję.  

§ 4 Wstęp na teren Konferencji

 1. Wstęp na teren Konferencji możliwy jest po uprzednim potwierdzeniu swojej obecności przy stworzonym w tym celu stanowisku. 
 2. Potwierdzając swoją obecność, Uczestnik Konferencji otrzyma indywidualny identyfikator oraz materiały startowe. 
 3. Organizator zachowuje prawo do odmowy wstępu na teren Konferencji osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, osób agresywnych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu. 
 4. Na teren odbywania się Konferencji nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak: broń, środki wybuchowe, środki toksyczne, używki, wszelkiego rodzaju gazy obronne.

§ 5 Świadczenia Organizatora

 1. Organizator zapewnia uczestnikom Konferencji możliwość uczestnictwa we wszystkich prelekcjach, warsztatach, panelach itp. odbywających się w czasie Konferencji oraz materiały pokonferencyjne.
 2. Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Konferencji, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Konferencji pokrywa samodzielne Uczestnik.

§ 6 Wizerunek

 1. Biorąc udział w Konferencji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Konferencji mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy wideo w celu stworzenia, a następnie rozpowszechniania w Internecie różnego rodzaju relacji z Konferencji.
 2. Organizator niniejszym informuje Uczestnika, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Niezależnie od tego, biorąc udział w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmach wideo wykonanych podczas Konferencji. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie zdjęć i filmów w Internecie w celach związanych z relacjonowaniem, recenzowaniem, opisywaniem lub promowaniem Konferencji. Zgodę Uczestnik może w każdej chwili cofnąć, jak również już w chwili wykonywania zdjęcia lub filmu przez fotografa oświadczyć, że nie wyraża zgody na opisane powyżej rozpowszechnianie swojego wizerunku. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej office@alterdata.io. Cofnięcie zgody działa wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na legalność rozpowszechniania wizerunku przed cofnięciem zgody. 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. ALTERDATA.IO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io, dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@alterdata.io.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy tj. organizacji Konferencji, zapewnienia zarejestrowanemu Uczestnikowi możliwości uczestnictwa we wszystkich prelekcjach odbywających się w czasie Konferencji oraz wykonania czynności organizacyjnych związanych z Konferencją (m.in. potwierdzenie rejestracji, weryfikacja tożsamości przed wejściem na wydarzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Jeżeli Podczas rejestracji na Konferencję, Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na kontakt marketingowy Organizator będzie przetwarzał wskazany adres e-mail w celu wysłania wiadomości, w których mogą znaleźć się informacje marketingowe i handlowe dotyczące działalności Alterdata.io (np. materiały z wydarzenia, ankieta badania poziomu zadowolenia z wydarzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika we wskazanym celu jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do momentu jej wycofania.
 7. W zakresie wizerunku Uczestników utrwalonych w związku uczestnictwem w Konferencji, materiały zawierające wizerunki mogą być rozpowszechniane w Internecie, a co za tym idzie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku. Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo do zażądania usunięcia materiałów zawierających jego wizerunek. Żądanie takie nie ma wpływu na legalność dokonanego uprzednio rozpowszechnienia materiałów, które to rozpowszechnienie dokonywane jest na podstawie przepisów prawa (art. 81 ustawy o prawie autorskim) lub na podstawie zgody Uczestnika, o której mowa w § 6 Regulaminu. 
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Na zasadach opisanych w RODO Uczestnik następujące prawa:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  • dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 1. Realizacja uprawnień możliwa jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@alterdata.io
 2. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że Organizator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.
 3. Podanie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie jest obowiązkiem umownym. Bez podania danych udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Wyrażenie zgody na kontakt marketingowy jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w systemie firmy ActiveCampaign, który swoje serwery ma umieszczone w szczególności w USA.  Dostawca oprogramowania gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych, a transfer odbywa się przy zastosowaniu mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w Konferencji, jak również treści prezentowane podczas Konferencji mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konferencją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail office@alterdata.io.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby reklamującej i podjęcie z nią kontaktu, uzasadnienie reklamacji oraz żądania z nią związane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została mu doręczona.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został przygotowany w oparciu o prawo polskie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2024 r.

The website administrator is Alterdata.io sp. z o.o. headquartered in Warsaw at the address Domaniewska 47/10, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number: 0000672717, for which the registration files are kept by the District Court in Warsaw, 13th Commercial Division, with taxpayer indentification numbers: 521-377-59-57, REGON: 36700511900000.

® 2024 alterdata.io